Alla är vi ansvariga för vår framtida miljö.

*Vi erbjuder produkter med hög kvalitet och med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan.

*Genom vårt miljöarbete ökar vi miljömedvetenheten hos kunder, medarbetare och leverantörer.

*Våra miljömål hjälper oss i arbetet att ständigt minska vår miljöpåverkan.

*Vi följer gällande lagar och andra krav som vi berörs av.

All produktion ska ske utan onödigt resursslöseri eller annan negativ inverkan på den biologiska mångfalden och vår omgivning.

Realtryck ska förutom att följa gällande lagar, förordningar och rekommendationer underlätta för medarbetare och partners i arbetet för en mer balanserad och rik biologisk mångfald. Vi ska erbjuda produkter med hänsyn till kraven för minsta resursslöseri av naturtillgångar. Om tillfälle ges ska våra kunder uppmärksammas på alternativa lösningar till förmån för miljön. Utgångspunkten ska alltid vara att erbjuda högkvalitativa produkter producerade med hänsyn till dessa ståndpunkter.

Miljöarbete
Miljöarbetet prioriterar följande områden:

– Leverantörer: De leverantörer till Realtryck, vilka aktivt arbetar för och med ett miljö- och arbetsfrämjande mål prioriteras. Produktionsprocesser och arbetsmiljöarbete hos de levererande företagen ska lägst uppfylla miljökrav, lagar och rekommendationer utsatta av myndigheter.

– Produktion: Realtrycks produktion ska kontinuerligt och i så stor utsträckning som möjligt arbeta med återanvändning av avfall, insamling och sortering av miljöfarliga medel samt återhållsamhet med energi såsom vatten och elkraft.

– Medarbetare: På arbetsgivarens ansvar ska samtliga medarbetare vara medvetna och informerade om miljöpolicyn och hur denna påverkar det dagliga arbetet.

Miljöarbetet ska kontinuerligt fortgå och aldrig stanna av. I nätverket av leverantörer, kunder och samarbetspartners ska det vara en självklarhet att informera om nya miljö- och arbetsfrämjande medel och följa dessa i så stor utsträckning som möjligt.